Menu

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W KOŚCIELE W RYCHTALU 03.10.2021r.

Foto: Piotr Szczurek

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W KOŚCIELE W RYCHTALU 2.04.2017r.

Foto: Piotr Szczurek

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W KOŚCIELE W RYCHTALU 9.10.2014r.

(Więcej zdjęć w galerii fotografii z prawej strony serwisu)

PAPIEŻ FRANCISZEK DO BIERZMOWANYCH

Drodzy bracia i siostry! Drodzy kandydaci do bierzmowania! Chciałbym wam zaproponować do rozważenia trzy proste i krótkie myśli. W drugim czytaniu usłyszeliśmy piękne widzenie św. Jana: niebo nowe i ziemia nowa, a dalej Miasto Święte zstępujące od Boga. Wszystko jest nowe, przekształcone w dobro, piękno, w prawdę: nie ma już więcej płaczu, żałoby... Jest to działanie Ducha Świętego: przynosi On nam Bożą nowość. Przychodzi do nas i sprawia, że wszystko staje się nowe, zmienia nas. Duch nas zmienia! A wizja św. Jana przypomina nam, że wszyscy jesteśmy w drodze do niebiańskiej Jerozolimy, ostatecznej nowości dla nas i wszystkiego, co istnieje, szczęśliwego dnia, w którym będziemy mogli oglądać oblicze Pana - to cudowne, tak piękne oblicze Pana Jezusa - będziemy mogli być z Nim na zawsze, w Jego miłości. Jak widzicie nowość Boga nie jest podobna do nowości doczesnych, które wszystkie są tymczasowe, mijają i nieustannie szuka się ich coraz bardziej. Nowość, jaką Bóg obdarza nasze życie jest ostateczna, nie tylko w przyszłości, kiedy będziemy wraz z Nim, ale także dzisiaj: Bóg czyni wszystko nowym, Duch Święty przemienia nas naprawdę i chce przemieniać świat w którym żyjemy, także poprzez nas. Otwórzmy Duchowi drzwi, dajmy się Mu prowadzić, pozwólmy, aby nieustanne działanie Boga uczyniło nas nowymi ludźmi, ożywianymi Bożą miłością, którą daje nam Duch Święty! Jakże byłoby to piękne, gdyby każdy z was, mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj w szkole, w domu, w pracy prowadzony przez Boga, uczyniłem gest miłości wobec kolegi, rodziców, osoby starszej! Jakże piękne! Druga myśl: w pierwszym czytaniu Paweł i Barnaba stwierdzają, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14, 22). Droga Kościoła, a także nasza osobista droga chrześcijan nie zawsze jest łatwa, napotyka na trudności, uciski. Naśladowanie Pana, pozwolenie, aby Jego Duch przekształcał nasze strefy cienia, nasze zachowania, niezgodne z wolą Bożą i obmył nasze grzechy, jest drogą, która napotyka wiele przeszkód, poza nami, w świecie, a także w naszym wnętrzu, w sercu. Ale trudności, uciski są częścią drogi dojścia do chwały Bożej, tak jak w przypadku Jezusa, który został uwielbiony na krzyżu. Napotkamy je zawsze w życiu! Nie zniechęcać się! Mamy siłę Ducha Świętego do przezwyciężenia tych ucisków! I tu dochodzę do ostatniego punktu. Jest to wezwanie, które kieruję do was, mających otrzymać bierzmowanie, i do wszystkich: trwajcie na drodze wiary z mocną nadzieją w Panu. Na tym polega tajemnica naszej drogi! On daje nam odwagę, by iść pod prąd. Nie ma takich trudności, ucisków, niezrozumienia, które mogłyby nas przerażać, jeśli trwamy zjednoczeni z Bogiem, tak jak latorośle są złączone z winnym krzewem, jeśli nie utracimy przyjaźni z Nim, jeśli dajemy Mu coraz więcej miejsca w naszym życiu. Powinno to mieć miejsce także, wręcz nade wszystko, jeśli czujemy się biedni, słabi, grzeszni, ponieważ Bóg daje siłę naszej słabości, bogactwo naszemu ubóstwu, nawrócenie i przebaczenie naszemu grzechowi. Pan jest tak miłosierny, zawsze przebacza, gdy idziemy do Niego. Ufajmy w działanie Boga! Z Nim możemy czynić wielkie rzeczy. Sprawi On, że odczujemy radość, iż jesteśmy Jego uczniami, Jego świadkami. Postawcie na wielkie ideały, na wielkie sprawy. My chrześcijanie nie zostaliśmy wybrani przez Pana dla błahostek, idźcie zawsze dalej, do wielkich spraw. Młodzi, zaryzykujcie życie dla wielkich ideałów! Nowość Boga, ucisk w życiu, trwanie w Panu. Drodzy przyjaciele, otwórzmy na oścież drzwi naszego życia na nowość Boga, którą daje nam Duch Święty, aby nas przekształciła, uczyniła nas silnymi w uciskach, umocniła naszą więź z Panem, nasze mocne trwanie w Nim: to będzie prawdziwa radość! Niech się tak stanie.

PYTANIA DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

1.Co to jest religia ?  Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 

2.Co to jest Pismo święte ?  Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha świętego, które Kościół przechowuje i podaje jako Objawienie Boże. 

3.Kto jest autorem Pisma świętego ?  Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnymi - ludzie natchnieni przez Ducha Św. 

4.Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św. ?  Pismo św. dzieli się na: Stary Testament-45 ksiąg i Nowy Testament - 27 ksiąg.Razem-72. 

5.Jaka jest przewodnia myśl Pisma św. ?  Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości. 

6.Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu.  4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych apostołów i Apokalipsa czyli Księga Objawienia św. Jana. 

7.Co to jest Tradycja ?  Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych niespisanych w  Piśmie św., przekazywanych przez Urząd Nauczycielski Kościoła; stanowi część Objawienia . 

8.Na czym opieramy przekonanie o istnieniu Boga ?  O istnieniu Pana Boga możemy wnioskować :  -a/ z istnienia świata i przedziwnego ładu na tym świecie,  -b/ z przekonania niemal wszystkich ludów,  -c/ z własnego sumienia,  -d/ z Objawienia Bożego / wiara/. 

9.Jakie przymioty przypisujemy Panu Bogu ?  Pan Bóg jest :  - wieczny-zawsze był, jest i będzie,  - wszechmocny -wszystko może czynić, co jest dobre i wewnętrznie niesprzeczne,  - niezmienny -zawsze jest ten sam,  - mądry i święty -jest źródłem wszelkiej prawdy i dobra,  - miłosierny i sprawiedliwy. 

10. W jaki sposób przygotował Pan Bóg ludzi na przyjście Zbawiciela czyli Mesjasza ?  Pan Bóg przygotował ludzi przez :  - historię narodu wybranego - Izraela, a zwłaszcza przez..  - proroctwa mesjańskie,  - figury mesjańskie 

11. Co to są proroctwa mesjańskie ?  Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o mającym przyjść Mesjaszu. 

12. Co to są figury mesjańskie ?  Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lud zdarzenia ze Starego Testamentu, które noszą pewne podobieństwa do życia i czynów przyszłego Zbawiciela. 

13. Kto jest obiecanym Zbawicielem ?  Obiecanym Zbawicielem jest Jezus Chrystus 

14. Kim jest Jezus Chrystus dla chrześcijanina ?  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. 

15. Skąd wnosimy, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem ?  O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż :  a/-zaświadczył o tym Bóg Ojciec/ Jordan, Tabor /,  b/- wyznał to niejednokrotnie i na różne sposoby sam Jezus,  c/  świadczyli o tym nieprzerwanie Apostołowie,  d/- Jezus potwierdził swoje wyznanie cudami i Zmartwychwstaniem. 

16.Co to jest Kościół Katolicki ?  Dostrzegamy dwa wymiary Kościoła: zewnętrzny i duchowy :  a/ Kościół Katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych;  b/ Kościół jest Ciałem Mistycznym Jezusa Chrystusa czyli żywym, nadprzyrodzonym  organizmem, którego Głową jest Chrystus, członkami zaś ludzie zjednoczeni z Chrystusem  przez Łaskę i wiarę. 

17.Co to jest Łaska Uświęcająca ?  Łaska Uświęcająca jest to dar Boży, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga. 

18.Jaki jest cel i zadanie Kościoła ?  Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa czyli prowadzenie  wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem na ziemi i w wieczności / zbawienie wieczne/. 

19. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi ?  Pan Jezus dał Kościołowi potrójną władzę : nauczania, uświęcania i pasterzowania. 

20.Przez kogo Pan Jezus podtrzymuje, ożywia i umacnia swój Kościół ?  Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego. 

21. Kim jest Duch Święty ?  Duch Św. jest to trzecia osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. 

22.Kiedy Duch Św. zstąpił na Apostołów ?  Duch Św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt  zwanych inaczej Pięćdziesiątnicą. 

23.Kiedy Duch Św. zstępuje na nas ?  Duch Św. zstępuje na nas przy Chrzcie św., ale w szczególny sposób napełnia nas swoją  mocą podczas Bierzmowania. 

24.Co to jest sumienie ?  Sumienie jest to uzdolnienie, które pozwala nam odróżnić dobro od zła; pobudza nas do  pełnienia dobra, a powstrzymuje od zła i jest naszym sędzią. 

25.Kiedy człowiek popełnia grzech ?  Człowiek popełnia grzech, kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Prawo Boże zawarte  w przykazaniach Bożych i kościelnych. 

26.Na czy polega grzech ciężki ?  Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy  ważnej w pełni świadomie i dobrowolnie; odwraca się od Boga, a zwraca się ku rzeczom lub osobom, jako do Boga. 

27.Jakie są główne źródła grzechu ?  Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności i złe otoczenie czyli źli ludzie. 

28.Wymień grzechy główne , które są źródłem innych grzechów .  Grzechy główne ; pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew , lenistwo. 

29.Co to są grzechy* cudze* ?  Grzechy * cudze* popełniamy wówczas, gdy pomagamy bliźniemu grzeszyć, lub nie powstrzymujemy go od grzechu, gdy możemy to uczynić. 

30.Co to jest modlitwa ?  Modlitwa jest to wzniesienie myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci należnej i  uproszenia Łask potrzebnych.

31. Dlaczego powinniśmy się modlić ?  Powinniśmy się modlić, ponieważ :  a/- tak nakazał nam Pan Jezus,  b/- przez modlitwę oddajemy cześć Bogu :wielbimy Go, dzięki Mu składamy ,przepraszamy  Go za grzechy i prosimy.  c/- przez modlitwę otrzymujemy potrzebne Łaski

32.Jak powinniśmy się modlić, aby nas Bóg wysłuchał ?  Powinniśmy się modlić z uwaga, ufnością i wytrwałością. 

33. Co to jest Chrzest ?  Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który uwalnia nas od grzechu, czyni  nas dziećmi i przyjaciółmi Boga oraz jednoczy z Chrystusem i Kościołem. 

34. Jakie znasz rodzaje Chrztu ?  Chrzest może być :

a/ uroczysty lub tzw.* z wody*  b/ Chrzest krwi  c/ Chrzest pragnienia 

35. Co to jest Bierzmowanie ?  Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby wiarę  swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 

36. Co znaczy słowo * bierzmowanie * ?  Słowo *bierzmowanie * pochodzi od staropolskiego słowa *bierzmo *.Była to belka  umacniająca strop budowli; bierzmowanie jest bowiem umocnieniem we wierze. 

37. Jakich Łask udziela nam Bóg przez Bierzmowanie ?  a/-pomnaża Łaskę Uświęcającą  b/- * wyciska * na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa,  c/- daje 7 darów Ducha Św.  d/- daje łaskę uczynkową do mężnego wyznawania wiary i jej obrony 

38. Wymień 7 darów Ducha Św.  Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. 

39. Co to znaczy bronić swojej wiary ?  Bronić swojej wiary tzn.:  - a/ umieć odpowiedzieć na stawiane jej zarzuty,  - b/ być krytycznym wobec tych, którzy wiarę ośmieszają,  - c/ nie dawać złym życiem powodów do ataku na wiarę. 

40. Co to znaczy żyć według wiary ?  a/ zachować na co dzień Boże przykazania,  b/ wypełniać solidnie swoje obowiązki,  c/ żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, okresową spowiedź i Komunię.

41. Przez co możemy pogłębiać wiarę ?  a/przez modlitwę i czynny udział w Eucharystii,  b/ przez systematyczną katechizację,  c/ przez czytanie i medytacje nad Pismem św.; czytanie lektury religijnej. 

42. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu Bierzmowania ?  a/ włożenie rąk biskupa i modlitwa o dary Ducha Św.,  b/ namaszczenie krzyżmem św. i słowa : NN przyjmij znamię daru DuchaŚw 

43. Co to jest krzyżmo święte ?  Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu poświęcona przez biskupa w katedrze każdego roku w Wielki Czwartek 

44.W jaki sposób świecki chrześcijanin może apostołować ?  Chrześcijanin może apostołować : a/ przez przykład własnego życia, b/ przez pouczające  słowo, modlitwę i dobre uczynki, c/ także przez cierpienie i ofiarę. 

45. Co to jest Msza św. ?  Msza św. jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której Pan Jezus pod postaciami chleba  i wina, przez kapłana, składa siebie Bogu dla naszego zbawienia. 

46. Co to jest Najświętszy Sakrament ?  Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod  postaciami chleba i wina.

47. Z jakich części składa się Msza św. /  Msza św. składa się : z Liturgii Słowa Bożego i Liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje : przygotowanie darów przeistoczenie czyli konsekrację ucztę ofiarną czyli Komunię.

48.Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św. ?  a/ gdy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św.  b/ kiedy wspólnie z kapłanem ofiarujemy siebie: nasze dobre czyny, cierpienia i radości  jako nasz osobisty dar ofiarny  c/ kiedy czynnie uczestniczymy w liturgii: wypowiadamy głośno i wyraźnie modlitwy  wspólne, bierzemy udział w śpiewie oraz przyjmujemy odpowiednią postawę zewnętrzną. 

49. Co to jest sakrament Pokuty ?  Sakrament Pokuty jest to znak spotkania z Chrystusem, w którym człowiek porzuca grzech,  otrzymuje od Boga przebaczenie i Łaskę do poprawy życia. 

50. Odpowiedzi bierzmowanych : Pragniemy aby Duch Święty - którego otrzymamy -  umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Amen.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563197

Wyszukiwanie